Info huisvesting

Sittard, 3 maart 2020

In een voorgenomen besluit van het College van Bestuur van Kindante is vastgelegd dat basisschool de hoefer in de loop van de komende maanden verhuist naar de Berkenlaan 52 in Sittard, gelegen aan de rand van het stadpark, op 590 meter van het huidige gebouw. Dit gebouw biedt de hoefer heel veel mooie kansen om onderwijs te bieden. In deze brief leggen wij u uit waarom we deze keuze gemaakt hebben.

 

Ontwikkeling van de hoefer
De afgelopen jaren hebben we een mooie ontwikkeling ingezet om ons onderwijs zodanig te organiseren dat we onze kinderen een nóg beter aanbod op hun eigen niveau kunnen geven.
Om dat te bereiken organiseren we ons onderwijs steeds meer door niet alleen te werken binnen de eigen klas met de eigen leerkracht, maar ook op allerlei andere manieren met de inzet van andere werkvormen en middelen. We groeien naar een werkwijze waarbinnen meerdere groepen samen aan het werk zijn onder begeleiding van leerkrachten, onderwijsassistenten en specialisten, zoals bijvoorbeeld de vakleerkracht gymnastiek. Dat biedt vele mooie kansen en voordelen voor de kinderen. Ze kunnen leren op het niveau dat bij  hen past en ze leren van en met elkaar door meer samen te werken.
 
Landelijke veranderingen
Belangrijk is daarnaast dat door deze ontwikkeling de school inspeelt op de veranderingen in het basisonderwijs, die landelijk plaatsvinden. Enerzijds gaat het dan om het gegeven dat van onze kinderen wanneer ze volwassen zijn andere kennis en andere vaardigheden worden verwacht: onze kinderen worden voor een deel voorbereid op beroepen die nu nog niet bestaan. Anderzijds is het zo dat er landelijk een blijvend tekort aan leerkrachten is. Dat  vraagt om een andere samenstelling van medewerkers op basisscholen en een andere manier om het aanbod te organiseren. We doen dat laatste vooral omdat we er van overtuigd zijn dat kinderen in 2020 op een andere wijze leren dan in de periode dat we zelf op de basisschool zaten.
 
De voordelen van de nieuwe locatie
Hoewel de afstand van het huidige gebouw tot het gebouw aan de Berkenlaan slechts 590 meter bedraagt, zijn de verschillen in omgeving en in het gebouw zeer groot. Het gebouw aan de Berkenlaan is van een veel recentere bouwdatum dan onze huidige locatie. Dat betekent dat het gebouw een veel meer eigentijdse uitstraling heeft en een duurzamer materiaalgebruik. De nieuwe locatie beschikt niet alleen over meer vierkante meters,  maar vooral ook andere en breder inzetbare ruimtes. Daarmee kan de doorontwikkeling van de hoefer veel meer kansen krijgen dan nu het geval is. De nabijheid van het stadpark biedt mooie kansen voor het betrekken van de natuur bij ons onderwijs en daarnaast zijn bewegingslessen in de buitenlucht bij passende weersomstandigheden hier ook mogelijk.
 
Nog meer voordelen
Naast bovengenoemde voordelen, is ook niet onbelangrijk dat de vaste kosten van het gebouw voor energie en onderhoud gunstiger zijn.
Daarnaast ligt het gebouw niet aan een doorgaande weg, waardoor de soms erg gevaarlijke verkeerssituaties die we nu kennen voor een groot deel verdwijnen. Natuurlijk realiseren we ons ook dat de meeste onveiligheid bij het halen en brengen van kinderen vooral veroorzaakt wordt door de eigen ouders. Dat betekent dat ook op de nieuwe locatie de veiligheid vooral tot stand moeten komen door het gedrag van iedereen.
 
De rol van de medezeggenschap
De leden van de medezeggenschapsraad (MR) zijn al gaan kijken op de nieuwe locatie en hebben de mogelijkheden van het gebouw zelf kunnen zien. Aan de MR is door het College van Bestuur gevraagd haar advies uit te brengen over de voorgenomen verhuizing. Ook de gemeente Sittard-Geleen is als eigenaar van het gebouw formeel verzocht om instemming te geven voor de voorgenomen verhuizing. Nadat de formele toestemming is gegeven zal het gebouw grondig worden voorbereid op de komst van de hoefer. Daarbij worden het team, maar ook de kinderen betrokken om de nieuwe plek tot hún plek te maken.
 
Vervolgstappen
We kunnen ons goed voorstellen dat u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief. We nodigen u daarom van harte uit voor de ouderbijeenkomst op dinsdag 10 maart om 19.30 uur op onze school. We zullen dan toelichting geven en u kunt daar ook met al uw vragen terecht.
Daarnaast blijven we u informeren over de voortgang van dit traject.
 
We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groeten namens het team en de MR,
Bertie Martens, directeur.